Здружени за активно граѓанство

Донатор:
Делегација на Европската Унија во РСМ

Времетраење:
јануари-декември 2022

Годишна програма која се спроведува со цел да се зајакне улогата на граѓанските организации во создавањето можности за (про)активно граѓанство преку сојузи и градење капацитети за мобилизација на граѓаните, како и застапување и одржлив развој. Едновремено, проектот го поддржува зајакнувањето на јавниот притисок за партиципативна демократија и добро владеење.

Преку оваа акција НВО Инфоцентар воспостави соработка, поддршка и охрабрување на девет локални граѓански организации да ги мобилизираат граѓаните и да се залагаат за партиципативна демократија на локално ниво, преку зајакнување на нивните капацитети за мобилизација, застапување и одржлив развој, со цел поттикнување на локалните власти да се промовира и практикува партиципативна демократија. Соработката и поддршката на локалните граѓански организации од Крива Паланка, Велес, Чашка, Свети Николе, Струмица, Куманово, Теарце, Дебар, Маврово и Ростуше (Спектар, Центар за аудиовизуелни уметности, Активо, Организација на жени од Струмица, Граѓанска иницијатива на Жени Свети Николе, ХЗ Мајка, ЦЕД Теарце, Радика-ДЕ, ЗЕУКС Тритон) е обезбедена преку низа активности (обуки, менторство, настани и локални акции) прилагодени на специфичните потреби на организациите и локалните заедници. Преку процес на консултации и поддршка, сите вклучени граѓански организации беа охрабрени да организираат јавни настани или да иницираат мали локални акции со цел да се поттикне ангажманот на граѓаните, во соработка со вклучените локални ГО/граѓански иницијативи и локалните власти.

Компаративна Анализа на функционалност на комисиите за еднакви можности во Куманово, Струмица, Дебар и Свети Николе

Поаѓајки од фактот на јасно дефинираните законски обврски за поттикнување и за унапредување на родовата еднаквост помеѓу жените и мажите...

Повеќе
МИНИ ПРИРАЧНИК ЗА МАКСИМУМ ЕФЕКТ

ИНФОГРАФИЦИ

ПРОЕКТИ