Активни граѓани и партиципативна демократија на локално ниво

Донатор:
Меѓународен центар Улоф Палме

Времетраење:
јануари 2019 – декември 2022

Повеќегодишна програма посветена на зајакнување на капацитетите на локалните граѓански организации за мобилизација на граѓаните, застапување и одржлив развој. Едновремено, во рамките на програмата се спроведуваат активности за јакнење на јавниот притисок кон локалните самоуправи со цел да се промовира и практикува партиципативна демократија.

Во четирите години на спроведување на програмата, активно беа вклучени 15 граѓански организации и десет општини (Крива Паланка, Велес, Чашка, Теарце, Маврово и Ростуше, Струмица, Свети Николе, Куманово, Дебар, Неготино и Кавадарци). Одржани 10 обуки за градење на капацитетите на граѓанските организации, повеќе од 40 јавни настани и акцци кои вклучуваат граѓани, десетина мониторинзи на транспарентноста и отчетноста на општините на различни теми значајни за граѓаните.

Мониторинг: Општините и енергетската ефикасност

Во повеќето општини, во јавните објекти и на уличното осветлување, веќе се поставени или во тек е поставување штедливи светилки.

Повеќе

ИНФОГРАФИЦИ

ПРОЕКТИ